Zmiana nazw plików z całego katalogu.

Usunięcie wyrażenia (-lol) z wielu pliku w katalogu BASH.

/* for file in *; do mv "${file}" "${file/-lol/}"; done */

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Anonimowy dostęp Samba Centos 7

Instalujemy Sambe:

yum install samba samba-client samba-common firewalld

Uruchamiamy firewalla:

systemctl enable firewalld
systemctl start firewalld

Edytujemy konfiguracje:

cd /etc/samba/
cp smb.conf smb.conf.bak
vim smb.conf

Zmieniamy konfiguracje na następującą:

[global]
workgroup = SAMBA
security = user
map to guest = Bad User
passdb backend = tdbsam
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

[DANE]
path = /DANE/
read only = No
guest ok = Yes
browseable = Yes
public = Yes

Następnie tworzymy udostępniony folder oraz nadajemy mu prawa:

mkdir /DANE 
chown nobody:nobody /DANE/
chmod 777 /DANE/

Sprawdzamy czy wszystko OK komenda:

testparm

Włączamy Sambe:

systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service
systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service

oraz dostęp na firewallu:

firewall-cmd --permanent --add-service=samba
firewall-cmd --reload

Pozostaje tylko włączyć w SELinux:

setsebool -P samba_export_all_ro=1 samba_export_all_rw=1
getsebool -a | grep samba_export
yum install policycoreutils-python
Zaszufladkowano do kategorii Bash, LInux, Skrypty | Dodaj komentarz

Wyszukaj i przenieś BASH

Wyszukanie wszystkich plików PDF w systemie i przeniesienie ich do folderu /PDF
find / -iname "*.PDF" -exec mv {} /PDF/ \;
Zaszufladkowano do kategorii Bash, LInux, Skrypty | Dodaj komentarz

Instalacja Dell OMSA na Citrix XenCenter 7.2

Pobieramy:

wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/dsu/bootstrap.cgi | bash

Instalujemy OMSA oraz Dell System UPDATE:

yum --enablerepo=base install srvadmin-all dell-system-update

Pozostaje tylko wyedytować plik:

/etc/sysconfig/iptables

dodajemy linie:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m conntrack --ctstate NEW -m tcp -p tcp --dport 1311 -j ACCEPT

Restartujemy firewalla:

systemctl restart iptables

i uruchamiamy OMSA:

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh start

Wypada dorzucić do Autostartu więc w pliku:

/etc/rc.local

Dopisujemy:

/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh start

Na koniec KONIECZNIE:

chmod +x /etc/rc.d/rc.local

Zaszufladkowano do kategorii LInux | Dodaj komentarz

Otwarcie portu CentOS 7

Sprawdzenie w jakiej Zonie pracuje CentOS:

firewall-cmd --get-active-zones

public
interfaces: enp6s0

Dodanie reguły otwierającej port (5900)

firewall-cmd --zone=public --add-port=5900/tcp --permanent

lub serwis (http)

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 

Przeładowanie Firewall-a:

firewall-cmd --reload

Zaszufladkowano do kategorii LInux | Dodaj komentarz